Category: เทคนิค การสัมภาษณ์

ทุน ACC School of Commerce

By , ธันวาคม 28, 2010

Scholarship

 
 
 


 

 

 

      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2  มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

4  ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

5  เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมีรหัสประจำตัวนักศึกษา

     ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

1  นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน

2  ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ดังนี้

2.1  หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

2.2  แนบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) ที่บรรจุไฟล์ผลงานของผู้สมัครฯ ในรูปแบบของไฟล์ AdobeAcrobat Reader Portable Document Format (PDF) ขนาดไม่เกิน 2 GB

2.3   ส่งเอกสารในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 .ให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล ACC School of Commerce มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตามที่อยู่ ดังนี้ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร 02 675-5078 -82 ต่อ 117 โทรสาร 02 675 5083

3  ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนของมหาวิทยาลัยและสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อรับบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ

4 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดสรรนักศึกษาทุนศิษย์เก่าACC

5  มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ ในวันที่ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ

www.accschoolofcommerce.com

6  นักเรียนผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC” จำนวน 2 ฉบับ

7  นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะแจ้งสถานที่วันและเวลาการประชุมมาในภายหลัง และจะต้องนำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าประชุม ดังนี้

7.1        สัญญาทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACCซึ่งกรอกและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ

7.2        สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 2 ใบ

   ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1  ชำระค่าใบสมัครฯ พร้อมคู่มือการศึกษา จำนวน 500 บาท ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2  กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่ที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

2.1        หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ.1.-4 (5 ภาคการศึกษา)

2.2        รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

2.3        สำเนาทะเบียนบ้านที่มีผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

2.4        สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2.5        หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ

2.6    ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร พร้อมชำระเงินจำนวน 500 บาทที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

1  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ขอรับทุนที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

2  มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้ขอรับทุน หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อไป

3  ระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนฯ จะต้องรักษาผลการเรียนและปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC

4  ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

อาจารย์รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา  02 675-5078-82ต่อ 117 หรือ 089 767 2664

Credit :Unigang.com

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554

By , สิงหาคม 13, 2010

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 

ประมาณ 4,500 คน  โควตาประเภทต่างๆ ดังนี้

Read more »

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)

By , พฤษภาคม 21, 2010

 

ารจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (วิทย์-คณิต) วท.บ. รับ 3 คน

การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) วท.บ. รับ 3  คน

การจัดการอุตสกรรมพาณิชยนาวี (ศิลป์ -คำนวณ) ว ท.บ. รับ 2 คน

การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) วท.บ. รับ 2 คน

รายละเอียดทั้งหมด  http://bal.buu.ac.th/folweb/images/files/103_ปฏิทินการคัดเลือกฯ%20ระดับปริญญาตรี%20ภาคพิเศษ%20(เพิ่มเติม).pdf

อันนี้เป็น เว็บไซต์ของรุ่นพี่  http://www.smologisbuu.com/

ใครมีอะไรสอบถามเรื่องการเรียนถามได้เลยนะครับ มีรุ่นพี่ดูแลบทความนี้อยู่

รับสมัคร  25 พ.ค. 53   09.00 น.-12.00 น.

 

 

Credit :: ขอบคุณข้อมูลจาก UniGang ด้วยจร้า…

 

รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

By , มีนาคม 3, 2010

เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
  หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
  2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

กลับสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร Online

 1. เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขาCommunication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
 2. อ่านขั้นตอนการกรอกใบสมัครอย่างละเอียด
 3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร และกด “Apply”
 4. ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  * ผู้สมัครไม่สามารถกรอกใบสมัครซ้ำ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว *

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
  (กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้)
 7. สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครสอบ

 1. ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 2. ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย
  ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
  ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
  โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4  

   ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
   ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
   999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
   ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
   จ. นครปฐม 73170

  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
  (ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดค่าสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท

ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครที่ศึกษาในประเทศไทย

 • กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม
 • กรณีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไปในศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Exchange) ต้องยื่นผลการเรียนดังกล่าวด้วย
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12)และ High School Diploma
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • กรณีจบการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 • ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12) และ High School Diploma
 • ประเทศออสเตรเลีย ยื่น Statement of results และประกาศนียบัตรจากรัฐที่จบการศึกษา
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ยื่น Record of Achievement และ NCEA level 2
 • ประเทศที่ใช้ระบบ International Baccalaureate ยื่น IB Certificate หรือ IB Diploma
 • ประเทศอื่นๆ ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนดและต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาให้กับส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก

  ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษา ได้ที่
  สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 02 – 2885789 – 91

   

การสอบคัดเลือก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)

วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

กำหนดการรับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคมของทุกปี มีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ดังนี้

 

ประจำปีการศึกษา 2553 – 2554

รอบที่ 1
กำหนดการรับสมัคร 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2553
กำหนดวันสอบข้อเขียน 15 – 16 พฤษภาคม 2553
เปิดภาคเรียน 20 กันยายน 2553

รอบที่ 2
กำหนดการรับสมัคร 1-20 กรกฎาคม 2553
กำหนดวันสอบข้อเขียน 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553
เปิดภาคเรียน 20 กันยายน 2553

รอบที่ 3
กำหนดการรับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2553
กำหนดวันสอบข้อเขียน 30 – 31 ตุลาคม 2553
เปิดภาคเรียน 10 มกราคม 2554

รอบที่ 4
กำหนดการรับสมัคร 6-28 มกราคม 2554
กำหนดวันสอบข้อเขียน 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2554
เปิดภาคเรียน 18 เมษายน 2554

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทรศัพท์: 02 441 5090 ต่อ 1124 หรือ 1327
โทรสาร: 02 441 0629

สอบตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 2

By , กุมภาพันธ์ 6, 2010

สมัครสอบตรงกับวิทยาลัยศาสนศึกษา http://www.crs.mahidol.ac.th/news/news29-12-52.pdf
            
                    รายละเอียดเพิ่มเติม
                    - ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ
                    - ดาวน์โหลดใบประเมินนักเรียน
                    - ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดคำถามจบไปแล้วทำอะไร หาได้จากเว็บของวิทยาลัยเลยครับ  http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/index.htm

Credit :: ขอบคุณข้อมูลจาก UniGang ด้วยจร้า…

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2553

By , ธันวาคม 7, 2009
การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจำปีการศึกษา 2553

Read more »

ม.วลัยลักษณ์ รับตรง

By , ตุลาคม 9, 2009

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2553

————————————————

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให นั กเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต และยังเป ดโอกาสใหนักเรียนที่อยูในภู มิภาคอื่ นๆ ทั่วประเทศ ได เข าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ ประเภทโควตา นอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษตางๆ ทั้งนี้ไมมี การสอบข อเขียนแตตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ Read more »

รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

By , ตุลาคม 9, 2009

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552  Read more »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ รับตรง

By , ตุลาคม 1, 2009
กำหนดการรับสมัคร 
ประจำปีการศึกษา 2553
** รับสมัครเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2552
การดำเนินการ 
พุธที่ 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2552        รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552                  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พฤหัสบดีที่ 1 - พุธที่ 9 ตุลาคม 2552         รายงานตัวเข้าศึกษา/ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
พฤษภาคม 2553                         มอบตัวนักศึกษาใหม่ Read more »

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับตรง

By , กันยายน 30, 2009

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา(โดยวิธีรับตรง) คณะประมง2553
 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ Read more »