รับตรง เพิ่มเติม ม.ราชภัฎสวนดุสิต

By , เมษายน 16, 2011

แผนรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 รอบรับตรง(สอบคัดเลือก)
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
ในมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 50
รัฐศาสตร์ 40
คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 30
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
 - แขนงธุรกิจการบิน 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
รวมในมหาวิทยาลัย 240
ศูนย์การเรียน (ซอยรางน้ำ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
รวมศูนย์รางน้ำ 60
ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
คณะครุศาสตร์ (โครงการพัฒนาครูต้นแบบ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 40
โรงเรียนการเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 50
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 30
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแลบริการ  
- แขนงธุรกิจการโรงแรม 30
รวมศูนย์สุพรรณบุรี 250
รวมทั้งสิ้น 550
 
หลักเกณฑ์การสมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
2. เป็นผู้ที่มีคะแนน O-NET, GAT, PAT ตามหลักเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ตรวจสอบรายละเอียดทาง www.dusit.ac.th)
3. สำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
4. สาขาธุรกิจการบินต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากและพร้อมอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (สุพรรณบุรี) ตลอดระยะเวลาศึกษา

รายละเอียดทั้งหมด  http://regis.dusit.ac.th/regis53/page54/entrance.php

credit :: Unigang


Comments are closed