รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ปราจีน

By , มีนาคม 4, 2011

รับสมัคร 2 หลักสูตร

1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (AgroindustryTechnology and Management ; ATM)
หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการวิเคราะห์ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การบริหารบุคลากร การเงิน หลักการตลาด เป็นต้น

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (AgroindustryProduct Development ; APD)หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบวิเคราะห์อาหารการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อลดต้นทุนของสินค้า เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

สมัครทางไปรษณี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2554( ประกาศผ่านทางหน้าเว็บวันที่  3   ปิดรับวันที่ 4 ซะงั้น อะ )
สมัครด้วยตนเอง  สมัครด้วยตนเอง   วันที่  1-13 มีนาคม  2554

credit:: unigang.com


Comments are closed