รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

By , ตุลาคม 9, 2009

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

ภาคเรียนที่ 1 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552 

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน 

สอบวิชาเฉพาะ 

การกำำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ไม่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ไม่กำหนด

ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา

คณะ/วิทยาลัย

ชื่อสาขาวิชา

ค่า

ชุดพละ

อุปกรณ์

การแต่งกาย

ค่าบำรุง

และอื่นๆ

ค่าตรวจ

สุขภาพ

ค่า

หน่วยกิต

รวม

เงิน

1201

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

-

-

2,000

-

175,000

177,000

2301

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทัตแพทยศาสตร์

-

-

2,000

-

350,000

352,000

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2553

 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

2,100,000

คณะทันตแพทยศาสตร์ *

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

4,200,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

รอบที่ 1 รับสมัครสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัคร เริ่ม วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 – สิ้นสุดวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552

วันเวลาในการเปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ขายใบสมัคร/รับสมัคร สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่      02-9972200   02-9972200      02-9972200  02-9972200 ต่อ 5500-5510

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 • ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฎิบัติงาน
 • ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
 • ไม่เป็นโรคหัวใจระดับรุนแรงไม่เป็นโรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยะอย่างถาวร
 • ไม่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรัง
 • ไม่เป็นโรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง
 • ไม่หูหนวกหรือหูตึง
 • ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ทั้งนี้คณบดีอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
  คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่ 6
วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • แล้วนำ”เลขที่สมัคร” มาติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อม Print ใบสมัคร Online และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท
เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ “เลขที่สมัคร” ในกรณีที่สมัคร Online ไว้ (ถ้า ลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552) ผู้สมัครสอบต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนา หนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์* และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ยังไม่จบการศึกษา ไม่รับยื่นพิจารณา)
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา จนจบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีใบรับรองผลการศึกษา( Transcript of Report)
 • มี จดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ
 • มีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • * วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รับพิจารณานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ โดยไมต้องสอบข้อเขียน ได้เฉพาะรอบที่ 1 เท่านั้น
 • เว็บไซต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/medicine/
 • เว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/dental/

รับสมัคร ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ตึกอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 103

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 – 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510
Email: info@rsu.ac.th


Comments are closed