ม.วลัยลักษณ์ รับตรง

By , ตุลาคม 9, 2009

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2553

————————————————

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให นั กเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต และยังเป ดโอกาสใหนักเรียนที่อยูในภู มิภาคอื่ นๆ ทั่วประเทศ ได เข าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ ประเภทโควตา นอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษตางๆ ทั้งนี้ไมมี การสอบข อเขียนแตตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีการรับเขาศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2552 (ยกเวนหลักสูตรเภสัชศาสตร)

โดยแยกประเภทโควตาเปน 5 ประเภท ดังนี้

1.1 โควตาเขตพื้นที่บริการ ซึ่งแบงเปน

1.1.1 โควตาเขตพื้นที่บริการ 14 จังหวัดภาคใต หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มี

ภูมิ ลําเนาของโรงเรียนอยูใน 14 จังหวัดภาคใต ประกอบดวย จังหวัดชุมพร ระนอง

สุราษฎรธานี นครศรี ธรรมราช ตรั ง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พั ทลุ ง สงขลา สตูล ยะลา

ปตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1.1.2 โควตาเขตพื้นที่บริการในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาของโรงเรียนในจังหวัดตาง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกเหนือจากขอ 1.1.1 ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1.2 โควตาผูมีผลการเรียนดีเดน หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อรับทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียนจากมหาวิทยาลัย

1.3 โควตานักกีฬา หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเดนทางดานกีฬา ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1.4 โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มี

ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี u3650 .ดยผูสมัครจะตองผานการคัดเลือกเข าแขงขันในกิจกรรมตางๆ ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1.5 โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน ดีเดนและมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

3. หลักสูตรเภสัชศาสตร (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 9.5)

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร

3.1 คุณสมบัติหลักของผูสมัคร

3.1.1 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

3.1.2 ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

3.1.3 ตองเปนผูมีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณ กลาวคือ ไมเปนผูไรความสามารถและจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3.1.4 ไมเปนผูติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดติดทุกประเภท

3.1.5 ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามเงื่อนไขของประเภทโควตาที่กําหนดไว

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร ประเภทโควตาเขตพื้นที่บริการ

ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแตชั้น ม. 4 ถึงชั้น ม.5)ตามเกณฑซึ่งกําหนดไวดังตารางในขอ 2

 

 

3.3 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร ประเภทโควตานักกีฬา

3.3.1 ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความสามารถทางดานกีฬาทั่วประเทศ

3.3.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแตชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป

3.3.3 ตองมีความสามารถทางดานกีฬาชนิดตางๆ เชน กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอลวอลเลยบอลชายหาด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิ้ลเทนนิส วายน้ำ เซปกตะกรอ เทควันโดเปตอง ลีลาศ ฯลฯ

3.3.4 มีคุณสมบัติและความสามารถทางดานกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

(1) เคยเปนนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬาแหงชาติ หรือกีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือสโมสรชั้นนํา

(2) เคยไดเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแขงขันกีฬาดังกลาว ในขอ 3.4.4 (1) หรือ

เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาดังกลาว ในขอ 3.4.4 (1)

(3) เคยไดรับรางวัลอันดับ 1 – 3 ในการแขงขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเลน

แหงประเทศไทยหรือนานาชาติ

3.3.5 ผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา จะตองใหความรวมมือดานการกีฬาของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

3.4 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร ประเภทโควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1 ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

3.4.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแตชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)

ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป

3.4.3 มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผูสมัครอาจเคยเขารวมในโครงการหรือการ

แขงขันดังตอไปนี้

(1) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (National Software Contest : NSC)ซึ่งจัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) หรือ

(2) การจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร (Young Scientist Competition in Computer Scienceand Engineering Project : YSC.CS & YSC.EN) จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) หรือ

(3) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน (Junior ScienceTalent Project) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ

(4) กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

3.4.4 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 5 ทุน ใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในประเภทโควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยกเวนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา และเปนไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3.5 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร ประเภทโควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร

3.5.1 ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

3.5.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแตชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5)ตั้งแต 3.25 ขึ้นไป

3.5.3 มีคุณสมบัติและความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผูสมัครจะตองผานการคัดเลือกเพื่อเขาแขงขันในกิจกรรมตางๆ เชน

(1) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรม

ศาสตร (Young Scientist Competition in Computer Science and Engineering Project :

YSC.CS & YSC.EN) ซึ่งจัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(NECTEC) หรือ

(2) การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (National Software Contest :NSC) ซึ่งจัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

(5) เปนผูไดรับทุนศึกษาตอสําหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือทุนการศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมของรัฐ หรือ

(6) เปนผูที่เคยไดรับทุนจากโครงการสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เห็นชอบ เชน โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย โครงการชางเผือกปูนซิเมนต หรือ

(7) เปนผูสอบผานเขารับทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ทั่วประเทศ หรือ

(8) เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากกลุมโรงเรียนศูนย พสวท. , กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร ,กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย , กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก , กลุมโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ , กลุมโรงเรียนประจําจังหวัด และประจําอําเภอทั่วประเทศ

3.5.4 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน ใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในประเภทโควตาผูมีความอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร โดยยกเวนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา และเปนไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมายเหตุ - นักเรียนที่มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประเภทโควตาทุกประเภท ในปการศึกษา 2553 ใชผลการเรียน 4 ภาคการเรียน (ตั้งแตชั้น ม.4 ถึงชั้น ม. 5)

ในการสมัครเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ผลการเรียนเมื่อจบการศึกษา ชั้น ม. 6 (6 ภาคการเรียน) ตองได GPAX ตั้งแต

2.50 ขึ้นไป

2. หากไมเปนไปตามเงื่อนไขขอ 1 นักเรียนจะตองมาเรียนปรับพื้นฐานกอนเปด

ภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจงรายละเอียดใหทราบในภายหลัง

3. การรับสมัคร

รับสมัครผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูสมัครสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดพรอมทั้งกรอกใบสมัครออนไลนผานทางเว็บไซต (www.wu.ac.th หรือhttp://quota.wu.ac.th) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจงไว ตั้งแตวันที่

1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2552

5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เปนรายครั้ง จํานวน 6 รอบ จึงขอใหผูสมัครติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิ์สอบสัมภาษณ ผ านเครื อข ายอินเตอรเน็ตทางเว็ บไซต www.wu.ac.th หรื อhttp://quota.wu.ac.th และเขาสอบสัมภาษณ/ยืนยันสิทธิ์ตามกําหนดการแต่ละครั้ง ดังนี้

รอบที่ 1 28 กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 3 – 5 สิงหาคม 2552

รอบที่ 2 27 สิงหาคม 2552 31 สิงหาคม 2552 1 – 3 กันยายน 2552

รอบที่ 3 27 กันยายน 2552 30 กันยายน 2552 1 – 2 และ 5 ตุลาคม 2552

รอบที่ 4 27 ตุลาคม 2552 30 ตุลาคม 2552 2 – 4 พฤศจิกายน 2552

รอบที่ 5 26 พฤศจิกายน 2552 30 พฤศจิกายน 2552 1 – 3 ธันวาคม 2552

รอบที่ 6 16 ธันวาคม 2552 21 ธันวาคม 2552 23 – 25 ธันวาคม 2552

หมายเหตุ 1. สอบสัมภาษณเฉพาะในวันทํางานปกติ ระหวางเวลา 09.00–12.00 น. และ 13.00–16.00 น.

2. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ตองยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ

3. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณประเภทโควตานักกีฬา กําหนดใหทดสอบความสามารถทางดาน

กีฬาในชวงเชา และสอบสัมภาษณในชวงบาย

4. ผูเขาสอบสัมภาษณหลักสูตรเภสัชศาสตร ตองทดสอบขอเขียน (พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ เคมีชีววิทยา และทดสอบวัดทัศนคติ (ขอใหตรวจสอบกําหนดการและ รายละเอียดอีกครั้ง ในเว็บไซตhttp://quota.wu.ac.th))

5. ผูเขาสอบสัมภาษณหลักสูตรสถาปตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ตองทดสอบความถนัดทางดานสถาปตยกรรม ในวันสอบสัมภาษณ (ผูเขาสอบตองเตรียมอุปกรณที่ใชสําหรับการวาดรูป เชน ดินสอ ยางลบ สีไม ฯลฯ มาดวย)

6. การสอบสัมภาษณ และยืนยันสิทธิ์

ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เขาสอบสัมภาษณและยืนยันสิทธิ์ตามกําหนดการ ในขอ 5 โดยนําหลักฐาน ไปยื่นตอเจาหนาที่เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ ณ ศูนยบริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย

1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1 : 4) จํานวน 1 ชุด

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด

5. ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ยกเวนคลินิก) จํานวน 1 ชุด

6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด

7. คาธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ จํานวน 300 บาท

8. คาจองหอพักของมหาวิทยาลัย (เฉพาะผูที่จองหอในวันสอบสัมภาษณ) จํานวน 2,700 บาท

9. คายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (เฉพาะผูที่ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ ) จํานวน 5,000 บาท

อนึ่ง ผูที่ไมไปรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา

 

9. เงื่อนไขตางๆ ในการคัดเลือกเขาศึกษา

9.1 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวา เอกสารการสมัครไมถูกตอง ไมสมบูรณ หรือผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

9.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และยืนยันสิทธิ์แล ว มหาวิ ทยาลัยจะสงรายชื่ อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Admissionsกลาง

9.3 ผู ที่ประสงค จะยกเลิ กการยืนยันสิ ทธิ์ จะตองดําเนินการแจงยกเลิกภายในวันที่ 29 มกราคม 2553

(มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์ และคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น)

9.4 มหาวิทยาลัยจะจั ดสรรทุนใหกับนักศึ กษาใหมที มีผลการเรียนดี เดน ไมเกิน 5% ของจํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาของแตละหลั กสูตร ซึ่งนักศึกษาใหม จะไดรับทุ นการยกเวนค าเลาเรียนเต็มจํานวน ในปการศึกษาที่ 1 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 และมี คะแนนเฉลี่ยสะสมทุ กรายวิชา (GPAX)รวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป

2. เมื่ อศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองลงทะเบี ยนเรี ยนใหเปนไปตามแผนการศึกษาและมีจํานวนหนวยวิชาไมต่ํ ากวาที่แตละหลักสูตรกํ าหนดไว โดยมีระดั บผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษา

ตั้งแต 3.25 ขึ้นไป ทั้งนี้ตองไมมีรายวิชาใดไดระดับผลการเรียนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นต่ํากวา C และไมไดระดับคะแนนตัวอักษร W จึงจะไดรับการยกเวนคาเลาเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

9.5 กําหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณหลักสูตรเภสัชศาสตร ประกอบดวย

 

 

 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป

รับสมัคร 1 กรกฎาคม 2552 –15 กันยายน 2552

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 28 กันยายน 2552

สอบขอเขียน 4 ตุลาคม 2552

ประกาศผลการสอบขอเขียน พฤศจิกายน 2552

สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบสัมภาษณและยืนยันสิทธิ์ พฤศจิกายน 2552

11

รายวิชาที่ใชในการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน หลักสูตรเภสัชศาสตร มี 5 วิชา ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. ความสามารถในการสรุปความคิดวิเคราะหและตีความ

5. ทัศนคติตอวิชาชีพผูสมัครหลักสูตรเภสั ชศาสตร เมื่อสมั ครในระบบคอมพิวเตอรเรี ยบรอยแลว ให พิมพใบสมัครที่สมัครผานระบบคอมพิ วเตอร เพื่ อนําไปชํ าระเงิ นคาสมั คร ณ ธนาคารที่กํ าหนดไวในใบสมัครภายในวันที่ 2

กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2552 เทานั้น

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2552

 

 

(รองศาสตราจารย ดร. ไทย ทิพยสุวรรณกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ


Comments are closed