คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับตรง

By , ตุลาคม 1, 2009
รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ประจำปีการศึกษา 2553
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตร 5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
สาขาวิชา จำนวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช.
 (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่www. admission. kmutnb.ac.th)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) *
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 35 237 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาโยธา
หมายเหตุ * เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 5 ปี กำหนดการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยตรวจสอบ
รายละเอียดได้จาก www.fte.kmutnb.ac.th และ www.admission.kmutnb.ac.th
หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
สาขาวิชา จำนวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช.
รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www. admission. kmutnb.ac.th)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) 15 231 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
วิศวกรรมการผลิต (TP) 20 232 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - M) 8 233 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - E) 7 234 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง (TE - Pow.) 40 235 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (TE - Elec.) 40 236 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- 2 -
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 - 3 ปี (รับผู้จบ ปวส.) **
คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส.(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่www. admission. kmutnb.ac.th)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - R) 20  คน651 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - T) 20  คน 652 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ / ศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า- ไฟฟ้ากำลัง (TTE - Pow. - T)20 คน 656
- อิเล็กทรอนิกส์ (TTE - Elec. - T) 20 คน 658
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธา (TTC - R) 20  คน 671 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการก่อสร้าง หรือ
วิศวกรรมโยธา (TTC - T) 15  คน 672 อนุปริญญาทางช่างก่อสร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CEM - R) 20 673 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการก่อสร้าง / โยธา /
สถาปัตยกรรม หรือ อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ก่อสร้าง
หมายเหตุ ** (R) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
(T) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดข้างต้นเป็นหลักสูตรปกติที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราปกติ
2. คุณสมบัติของนักศึกษา
2.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 โดยผู้สมัครหลักสูตร 5 ปี / 4 ปี และ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามลำดับ
2.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน / วิทยาลัย หรือผู้แทน เป็นผู้รับรอง
3. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.1 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันที่
13 พฤศจิกายน 2552 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
3.2 ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
3.3 เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3.4 ค่าสมัครสอบ 400.- บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.- บาท
 
ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ
ผู้สมัครศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษา
- Download และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ได้ที่ http://www.fte.kmutnb.ac.th หรือ
http://www.admission.kmutnb.ac.th
ลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนก่อนการเข้าสู่ระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์
ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทำการลงทะเบียน
เพื่อสมัครเรียนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
- กรอกข้อมูลการสมัคร และ
- พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th
(ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 13พฤศจิกายน 2552)
ผู้สมัครกรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนทำการบันทึก และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ชำระเงิน
ผู้สมัครถือใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่
กำหนด
ตรวจสอบสถานะภาพการสมัคร
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการ
สมัครสำเร็จหรือไม่ ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th นับถัดไป 3 วัน
ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครไปชำระเงิน
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อนำมาใช้
เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบข้อเขียน / สอบ
สัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่
19 พฤศจิกายน 2552 ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th
ผู้สมัครที่ได้ทำการสมัครแล้ว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครหรือยกเลิกการสมัครเดิม
สามารถกระทำได้โดยทำการยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมแล้วสมัครใหม่
กรณีที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
5. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ และการชำระเงินค่าจองสิทธิ์การเรียน
รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552
http://www.fte.kmutnb.ac.th
2. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
เวลา 09.00 - 12.00 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 - http://www.fte.kmutnb.ac.th
- บอร์ดประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. ชำระเงินค่าจองสิทธิ์การเป็น
นักศึกษาใหม่ทางธนาณัติ จำนวนเงิน
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่ไม่
ชำระเงินตามกำหนดเวลาดังกล่าว
ถือว่า “สละสิทธิ์”
วันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2552
*** นักศึกษาจะต้องนำใบหลักฐานแสดงการสมัคร และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใบรับรองความประพฤติซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้แทน ลงนามรับรอง พร้อมทั้งนำแฟ้มผลงานนักศึกษา
(Portfolio) หากมี มาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วย ***
สำหรับนักศึกษาซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกและชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์แล้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสอบตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่กำหนด
6. รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน
ระดับ/สาขาวิชา วิชาที่สอบ
หลักสูตร 5 ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
- ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (TP)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-M)
(ผู้เรียน ปวช. ทางด้านเครื่องกล)
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
(พื้นฐานกลศาสตร์ การอ่านแบบเครื่องกล และ พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ทั่วไป)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E)
(ผู้เรียน ปวช.ทางด้านช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(พื้นฐานวงจร / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอุปกรณ์
กลไฟฟ้า (มอเตอร์ไฟฟ้า) และพื้นฐานดิจิตอล)
ระดับ/สาขาวิชา วิชาที่สอบ
หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE) - ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(สำหรับผู้สมัครสอบ TE-Power)
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับผู้สมัครสอบ TE-Electronic)
หลักสูตร 3 ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TTE) - ความรู้ทางคณิตศาสตร์
- ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(สำหรับผู้สมัครสอบTTE-Power)
- ความรู้ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับผู้สมัครสอบTTE- Electronics)
หลักสูตร 2-3 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R และ TCT-T)
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TTC-R และ TTC-T) และ
สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CEM-R )
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
7. กำหนดวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 5,000 . - บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ทางธนาณัติตามวัน เวลา ข้างต้น สำหรับรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนเรียน และสิ่งที่
นักศึกษาใหม่ต้องถือปฏิบัติ ให้ติดตามจาก www.fte.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553
8. การติดต่อกับภาควิชากรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ
- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ที่ http://www.tm.kmutnb.ac.th หรือ โทร. 0 2913 2500 ต่อ 3207 / 08 1805 7478 / 08 1751 9737
โทรสาร. 0 2587 8261
- ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ที่ http://www.te.kmutnb.ac.th หรือ โทร. 0 2587 8255 / 08 5913 2311
โทรสาร. 0 2587 8255
- ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ที่ http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th หรือ โทร. 0 2913 2500 ต่อ 3253 / 08 4653 0524
โทรสาร. 0 2587 8260
- ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ที่ http://ced.kmutnb.ac.th หรือ โทร. 0 2913 2500 ต่อ 3234 / 08 9784 5236
โทรสาร. 0 2912 2037
- งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่ http:// www.do.fte.kmutnb.ac.th หรือ โทร. / โทรสาร. 0 2586 9016

 


Comments are closed