โครงการทุนการศึกษา ประเภท “ทุนมหานคร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

By , กุมภาพันธ์ 6, 2010

 

โครงการทุนการศึกษา ประเภท ทุนมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาถาวรจากทบวงมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประสงค์จะศึกษาในคณะ-วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีมหานคร

 

สถาบันการศึกษาในโครงการ 

สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่คณาจารย์และนักเรียน

ให้ความสนใจในงานวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างต่อเนื่อง

 

ลักษณะทุนการศึกษา 

                1. เป็นทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด

                2.    สถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป   (ผลการเรียนไม่นับรวม ภาคการเรียนสุดท้าย)   เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ที่มีความประสงค์จะศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯเป็นผู้คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการพิจารณา

                1.  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3 (ป.วช.3) มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50   และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ป.วส.2.)  มีผลการเรียน  3  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.50

       2.  ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือแนะนำตัวเอง ประวัติการศึกษา และแรงจูงใจในการขอทุนเพื่อมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4

 

กำหนดการรับสมัคร

                ตั้งแต่บัดนี้  -  19  กุมภาพันธ์  2553

 

เอกสารรับสมัคร

1.   จดหมายนำส่งรายชื่อนักเรียนจากสถาบันการศึกษา

2.   เรียงความ 1 หน้ากระดาษ  A4

2.   ใบสมัครรับทุนการศึกษาประเภท “ทุนมหานคร” พร้อมติดรูปถ่าย

4.   เอกสารรับรองผลการเรียน

**ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่  สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140  ถ.เชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530 (สมัครทุนมหานคร)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                วันที่  1  มีนาคม  2553  ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  www.mut.ac.th     

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

                26  มีนาคม  2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  วันที่  26  เมษายน   2553  ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  www.mut.ac.th 

2.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่  26  เมษายน  2553  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

 

 

 

 

โครงการทุนการศึกษา ประเภท ทุนนักกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาถาวรจากทบวงมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประสงค์จะศึกษาในคณะ-วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีมหานคร

 

สถาบันการศึกษาในโครงการ

สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่คณาจารย์และนักเรียน

ให้ความสนใจในงานวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างต่อเนื่อง

 

ลักษณะทุนการศึกษา

                1. เป็นทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด

                2.    สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของสถานศึกษานั้นๆ ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป   (ผลการเรียนไม่นับรวม ภาคการเรียนสุดท้าย)   เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ที่มีความประสงค์จะศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯเป็นผู้คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการพิจารณา

                1.  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3 (ป.วช.3) มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50   และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ป.วส.2.)  มีผลการเรียน  3  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.50

       2.  ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือแนะนำตัวเอง ประวัติการศึกษา และแรงจูงใจในการขอทุนเพื่อมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4

        3.  ผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับเขต โดยได้รับรางวัลชนะ  ( อันดับ 1 , 2 หรือ 3 )

 

กำหนดการรับสมัคร

 

                ตั้งแต่บัดนี้  -  19  กุมภาพันธ์  2553

 

เอกสารรับสมัคร

1.   จดหมายนำส่งรายชื่อนักเรียนจากสถาบันการศึกษา

2.   เรียงความ 1 หน้ากระดาษ  A4

2.   ใบสมัครทุนการศึกษาประเภท “ทุนนักกีฬา” พร้อมติดรูปถ่าย

4.   เอกสารรับรองผลการเรียนและใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นนักกีฬาประเภทนั้นๆ  จริง

**ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่  สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140  ถ.เชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530 (สมัครทุนนักกีฬา)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

 

                วันที่  1  มีนาคม  2553  ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  www.mut.ac.th     

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

                1.  วันที่  26  มีนาคม  2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

                2.  กรุณาเตรียม  Portfolio   และเตรียมชุดมาเปลี่ยนเพื่อสอบภาคปฏิบัติ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  วันที่  26  เมษายน   2553  ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  www.mut.ac.th 

2.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่  26  เมษายน  2553  เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร>>


Comments are closed