การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

By , ธันวาคม 20, 2009

 

 

  

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

————————————

                        กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑  ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ ของกองทัพบก

                        ๑.    ประเภทของผู้สมัคร

                               ๑.๑    บุคคลพลเรือน ชาย  อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี   ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖ )  ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการ     ตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๓  ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓  ขึ้นไป  ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก  จังหวัดทหารบก  สำหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี   ( เกิด พ.ศ.๒๕๓๒  และ พ.ศ. ๒๕๓๑ )  ต้องมีหลักฐาน ใบกองหนุน ( สด.๘ ) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓)  แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการ             

                                 ๑.๒ ทหารกองประจำการ    อายุไม่เกิน ๒๔ ปี   ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ )

                                 ๑.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี 
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ  (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.๒๕๒๙ )           

            ๒.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                               ๒.๑    มีวุฒิการศึกษา  สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สายสามัญ สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

                              ๒.๒   เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

                               ๒.๓    มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

                               ๒.๔    มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

                               ๒.๕   ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

                               ๒.๖    ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ  หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                               ๒.๗   ต้องเข้ารับการตรวจโรค  พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ  ดึงข้อ  ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งในเวลาที่กำหนด

                        ๓.   หลักฐานการสมัคร

                                ๓.๑ ใบสมัคร

                                        ๓.๑.๑     ใบสมัครสีขาว  สำหรับ บุคคลพลเรือน  สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

                                        ๓.๑.๒    ใบสมัครสีฟ้า   สำหรับ ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน  ในส่วนของกองทัพบก   สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด     หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องแนบ     รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้วไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๓  เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน  จำนวน ๕  รูป

                               ๓.๒   ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา   ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม-ศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า  และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม  ( กรณีขอใช้สิทธิ )

                               ๓.๓   สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด  ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา  มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา  มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

                               ๓.๔    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง

                               ๓.๕    ใบสำคัญทหารกองเกิน ( สด. ๙ )   ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( สด.๔๓ )   หรือ ใบสำคัญทหารกองหนุน ( สด.๘ ) แล้วแต่กรณี

                        ๔.   กำหนดการ

                               ๔.๑    การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

                                          ๔.๑.๑    ทางไปรษณีย์     ระหว่างวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒   ถึง  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๓

                                                        –   ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม   พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม   กรมยุทธศึกษาทหารบก   ถนนเทอดดำริ  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท (ค่าใบสมัคร ๑๒๐ บาท ค่าจัดส่ง ๓๐ บาท) พร้อมชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง

                                          ๔.๑.๒   พื้นที่ส่วนภูมิภาค        ระหว่างวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึง   วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  

                                                        -   ณ  กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา   กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ   ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   

                               ๔.๑.๓   กรุงเทพมหานคร   จำหน่ายใบสมัคร   ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก 

          -   ระหว่าง วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๕๓      ถึง  วันที่   ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   ( เว้นวันหยุดราชการ )

          -   ระหว่าง วันที่  ๒๒ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                                           ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

                   ๔.๒    การรับสมัคร

                                 ๔.๒.๑   พื้นที่ส่วนภูมิภาค

                                                        –   วันที่   ๒๐ – ๒๑    มกราคม  ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓  จังหวัดเชียงใหม่

                                                        -   วันที่   ๒๔ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓   จังหวัดพิษณุโลก

                                                       -     วันที่  ๒๗ – ๒๘    มกราคม ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓   จังหวัดลพบุรี

                                                        -   วันที่  ๓๐ – ๓๑      มกราคม ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒   จังหวัดนครราชสีมา

                                                        -   วันที่   ๓  -  ๔        กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒  จังหวัดอุบลราชธานี

                                                        –   วันที่   ๖ – ๗        กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓      ณ         กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                        -   วันที่   ๙ – ๑๐       กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                 ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔   จังหวัดอุดรธานี  

                                                         -  วันที่   ๑๔ – ๑๕    กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔   จังหวัดนครศรีธรรมราช               

                                                        -   วันที่        ๑๘         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร  จังหวัดชุมพร

                                          ๔.๒.๒   พื้นที่ กรุงเทพมหานคร     

                                                                            -    วันที่   ๒๒  - ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓    ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

                               ๔.๓    การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  

                                          ๔.๓.๑    บุคคลพลเรือน                                          วันอาทิตย์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (บางนา)

                                          ๔.๓.๒   ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน  วันจันทร์ที่   ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๓   ณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (บางนา)

                               ๔.๔    ประกาศผลสอบภาควิชาการ  วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๓   ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก  และ สถานที่รับสมัคร

                               ๔.๕    การสอบสัมภาษณ์   ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และ การทดสอบสมรถภาพร่างกาย  

                                          ระหว่างวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓   ถึง    ๒   เมษายน  ๒๕๕๓    ณ    กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์   บางเขน  กรุงเทพฯ

                               ๔.๖     ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย   วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร

                               ๔.๗    รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา    เรียกทำสัญญาและรายงานตัว  เข้ารับการศึกษา เป็น  ๒  รุ่น

                                           รุ่นที่ ๑/๕๓  รายงานตัว  วันที่  ๑ – ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๓   และ  รุ่นที่ ๒/๕๓  รายงานตัว วันที่  ๑ – ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

                        ๕.   การสอบคัดเลือกผู้สมัคร

 

 

                               ๕.๑    สอบภาควิชาการ  ๔ วิชา  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                               ๕.๒   ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว  จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด  เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม   ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย   ตรวจโรค   ทดสอบว่ายน้ำ  และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง )  ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด

                        ๖.    สถานศึกษา     ณ   โรงเรียนนายสิบทหารบก  ค่ายธนะรัชต์  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                       ๗.   ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่       กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐         หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )    ๐–๒๒๔๑–๔๐๖๘ – ๙ ,  ๐–๒๒๔๓–๖๑๒๔-๖   ,   ๐–๒๒๔๑–๔๐๓๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๔๖, ๐–๒๒๔๑–๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ โทรศัพท์ทหาร ๕๓–๒๓๖๔๔, ๕๓–๒๓๖๔๖,๕๓–๒๓๖๘๓, ๕๓–๒๓๖๘๔,  โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  ๙๕๔๓๐,  ๙๕๔๓๓,  ๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗  ต่อ ๑๒๓๔   หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร  ๐–๒๒๔๑–๐๒๗๔, ๐–๒๒๙๗–๖๑๙๐  และ  ๙๖๑๙๐  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                    ประกาศ          ณ           วันที่      ๖   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒

 

                             (ลงชื่อ)    พลโท  สสิงห์ศึก     สิงห์ไพร งห์ศึก     สิงห์ไพร อดุลหล   สง่าเนตร 

                                                                                                                    ( สิงห์ศึก     สิงห์ไพร )

                                                                                         (ตำแหน่ง)      เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

พ.ท. ………………………………………….ร่าง/พิมพ์/ทาน ……….. พ.ย.๕๒

พ.อ. …………………………………………..ตรวจ………………………พ.ย.๕๒

พ.อ. …………………………………………..ตรวจ………………………พ.ย.๕๒

พ.อ. …………………………………………..ผอ.กศ.ยศ.ทบ. …………พ.ย.๕๒

พ.อ. …………………………………………..รอง เสธ.ยศ.ทบ. ………พ.ย.๕๒

พล.ต.. ……………………………………….เสธ.ยศ.ทบ. ………………พ.ย.๕๒

พล.ต. ………………………………………..รอง จก.ยศ.ทบ. …………พ.ย.๕๒

 

 

กองการศึกษา

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่

เวลา

กิจกรรม

คำชี้แจง

 

1 ธ.ค.52 – 31 ม.ค.53

 

ราชการ

- จำหน่ายใบสมัคร    ทางไปรษณีย์   ชุดละ 150 บาท   ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ดุสิต  ในนาม พ.อ.ชาติชาย อ่อนน่วม  

   กรมยุทธศึกษาทหารบก  เลขที่  41     ถนนเทอดดำริ

   เขต ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300    

(ค่าระเบียบการ/และใบสมัครชุดละ 120 บาท

ซื้อทางไปรษณีย์ เพิ่ม ค่าจัดส่งชุดละ 30 บาท ) 

 

จ.4 ม.ค. – พฤ. 18 ก.พ.53 ราชการ

- จำหน่ายใบสมัคร    ณ    หน่วยทหารในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

- ณ   ทภ.1,  ทภ.3,  ทภ.4  มทบ / จทบ.    
จ.4 ม.ค. –  ศ.19  ก.พ.53

จ. 22  -  อา. 28 ก.พ.53

ราชการ - จำหน่ายใบสมัคร     ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก  กทม.

- จำหน่ายใบสมัคร     ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก   กทม.

- เว้นวันหยุดราชการ       

- ไม่เว้นวันหยุดราชการ     

การรับสมัคร

พ. 20 ,  พฤ. 21 ม.ค.53

ราชการ

ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  จว.เชียงใหม่

 

ส. 23 ,  อา. 24  ม.ค.53

ราชการ

ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3   จว.พิษณุโลก

จ. 25 ม.ค.53  ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พ. 27 ,  พฤ. 28 ม.ค.53

ราชการ

ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13  จว.ล.บ.

 

ส. 30 ,  อา. 31 ม.ค.53

ราชการ

ณ   กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2   จว.นครราชสีมา

จ. 1 ก.พ.53    ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พ. 3,    พฤ. 4 ก.พ.53

ราชการ

ณ   กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 22 จว.อุบลราชธานี

 

ส. 6,     อา. 7 ก.พ.53

ราชการ

ณ  กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด  จว.ร้อยเอ็ด

 

อ. 9,     พ. 10 ก.พ.53

ราชการ

ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24  จว.อุดรธานี

 

อา. 14,  จ. 15 ก.พ.53

ราชการ

ณ   กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4    จว.นครศรีธรรมราช

อ. 16 ก.พ.53    ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พฤ. 18 ก.พ.53

ราชการ

ณ   กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จว.ชุมพร

 

จ. 22  -  อา. 28 ก.พ.53

ราชการ

ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก  กรุงเทพฯ

 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การทดสอบ

วันอาทิตย์ที่  21 มี.ค.53 1300

- สอบภาควิชาการ  ( บุคคลพลเรือน )

- ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2  วิทยาเขตบางนา
วันจันทร์ที่  22 มี.ค.53 1300

- สอบภาควิชาการ (ทหารกองประจำการ ฯ )

- ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2  วิทยาเขตบางนา
ส. 27 มี.ค..53

ราชการ

- ประกาศผลสอบภาควิชาการ

- ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

29  มี.ค. -  5  เม.ย.53

 

0700

 

- สอบสัมภาษณ์   ตรวจประวัติอาชญากรรม    

   ตรวจ โรค  ทดสอบว่ายน้ำ

  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   

- กรมทหารราบที่  11 รักษาพระองค์   กรุงเทพฯ

( ผู้เข้าทดสอบใส่ ชุดกีฬา เตรียม กางเกงว่ายน้ำ     ค่าตรวจโรค 540.- บ. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)))

ส. 10  เม.ย.53 ราชการ

- ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย

- ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  
ส. 24 เม.ย.53

0800

- บุคคลพลเรือน ตัวจริง ทุกนาย รับฟังคำชี้แจง  และแบ่งรุ่น

- ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก 
อา. 25  เม.ย.53

0800

- ทหาร ฯ ตัวจริง และบุคคลสำรอง ทุกนาย รับฟังคำชี้แจง

- ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก

การรายงานตัวและทำสัญญา

ส. 1 พ.ค. 53   บุคคลพลเรือน รุ่น 1/53          ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา          ณ  รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
อา. 2 พ.ค.53   ทหารกองประจำการ รุ่น 1/53       ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา      ณ  รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
พ. 5 พ.ค.53

ราชการ

- ประกาศเรียกบุคคสำรอง รุ่น 1/53 ( พ.ค.53 )     ครั้งที่ 1

-  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  
ส. 8 พ.ค.53

ราชการ

- บุคคลสำรอง ครั้งที่ 1  รายงานตัวและทำสัญญา

-  ณ   รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ 
พ. 11 พ.ค.53

ราชการ

- ประกาศเรียกบุคคลสำรอง  รุ่น 1/53 ( พ.ค.53 )   ครั้งที่ 2 

-  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก
ส. 14 พ.ค.53

ราชการ

-  บุคคลสำรอง ครั้งที่ ๒ รายงานตัวและทำสัญญา

-  ณ  รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ 

 

 

   
จ. 1 พ.ย.53   บุคคลพลเรือน รุ่น  2/53          ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา          ณ  รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
อ. 2 พ.ย.53  ทหารกองประจำการ รุ่น 2/53      ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา        ณ  รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
พ. 3 พ.ย.53

ราชการ

- ประกาศเรียกบุคคสำรอง รุ่น 2/53 ( พ.ย.53 )    ครั้งที่ 1 

-  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก
ส. 6 พ.ย.53

ราชการ

- บุคคลสำรอง ครั้งที่ 1รายงานตัวและทำสัญญา

-  ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   
พ. 10 พ.ย.53

ราชการ

- ประกาศเรียกบุคคลสำรอง รุ่น 2/53 ( พ.ย.53 )  ครั้งที่ 2 

-  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก
ส. 13 พ.ย.53

ราชการ

- บุคคลสำรอง ครั้งที่ 2 รายงานตัวและทำสัญญา

-  ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   
           

Comments are closed