สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2553

By , พฤศจิกายน 26, 2009
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2553
 
 
วิธีการสมัคร
รายละเอียด / ข้อปฏิบัติ
สมัครด้วยตนเอง

(ค่าสมัคร 400 บาท)
ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2552
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ อาคารพลศึกษา (ม.ใหม่)

หลักฐานประกอบการสมัคร และการจัดเรียงใบสมัครฯ
1
. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของใบสมัคร จำนวน 1 รูป
    และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ 1-ป/ปพ 1) 4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ฉบับสำเร็จการศึกษา)
    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3 . สำเนาใบประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
สมัครผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

( ค่าสมัคร 500 บาท )
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2552

การสมัครผ่านอินเตอร์ ทางเว็บไซต์ http//: www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2552
อัตราค่าสมัครคัดเลือก ฯ
       
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้นและต้องชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
         ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์ม
ทางเว็บไซต์ htpp://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
           ขั้นตอนที่ 2
        1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
http://www.acad.msu.ac.th ในส่วนเมนู สมัครผ่านออนไลน์ (Online) และปฎิบัติตามขั้นตอน
การสมัครที่แจ้งไวอย่างเคร่งครัด
        2. ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและครบทุกช่องที่กำหนด
เพื่อประโยชน์ของข้อมูลสมัคร
        3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการยืนยันบันทึก
มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
        4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการยืนยันบันทึกข้อมูลการสมัคร
        5. หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัคร ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วให้ผู้สมัครตรวจสอบการสมัคร
        6. พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครเพื่อนำไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนด
ให้ในใบสมัครและใบชำระงินมิฉนั้นจะไม่สามารถชำระเงินได้)
           ขั้นตอนที่ 3
        เอกสารประกอบการสมัคร
        1. ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่นำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร (ผ่านการประทับตรายืนยันการชำระเงินจากธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว) พร้อมหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร
        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ 1-ป/ปพ) 4 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ชุด
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
        4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
        5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2รูป
           ขั้นตอนที่ 4
        ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษผ่านอินเตอร์เน็ต)
           ขั้นตอนที่ 5
        หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตรวจสอบว่ามียอดเงินค่าสมัครของผู้สมัครเข้าบัญชีแล้ว ภายใน 3 วัน
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชำระเงิน และตรวจสอบการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 

Comments are closed