ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา2553

By , พฤศจิกายน 25, 2009

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2553


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download รายละิเอียด สาขาวิชาที่รับสมัคร คลิกที่่นี่ !!

Download ใบสมัคร คลิกที่่นี่ !!

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553
รับสมัครนักศึกษา 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน 25 ธันวาคม 2552
สอบ 6 และ 7 มกราคม 2553
ประกาศผลการสอบ 18 มกราคม 2553
รายงานตัว 25 – 31 มกราคม 2553

Comments are closed