รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 2553

By , พฤศจิกายน 21, 2009

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2550

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

การรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT

Ü รับสมัครวันที่  17  พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 28  ธันวาคม  2552

 

ปีการศึกษา   2553     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    จะรับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เรียนที่ มจพ. ปราจีนบุรี  การพิจารณาคัดเลือกไม่มีการสอบข้อเขียน ใช้พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ  GAT/PAT ครั้งที่ 1/2552  (เดือนมีนาคม 2552)  ครั้งที่ 2/2552  (เดือนกรกฎาคม 2552)  และครั้งที่ 3/2552  (เดือนตุลาคม 2552)    มีรายละเอียดการรับนักศึกษาดังนี้

 

Ü รายละเอียด รหัสและวิชาที่ใช้ในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT  

การสอบ GAT

การสอบ PAT

85 GAT ความถนัดทั่วไป 71 PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 

หมายเหตุ                ให้ผู้สมัครตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้พิจารณาจากตารางสาขาวิชาที่เปิดรับ

                       

Üปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

รายการ

กำหนดการ

1. วิธีการสมัคร

 

   1.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

17 พฤศจิกายน ถึง

 28 ธันวาคม 2552

   1.2 สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการสมัครทางอินเทอร์เน็ต)   ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  http://www.admission.kmutnb.ac.th

13 มกราคม 2553

3. สอบสัมภาษณ์ ที่คณะ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์

16 มกราคม 2553

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก ที่คณะ ที่สอบสัมภาษณ์

19 มกราคม 2553

5. ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์

19 – 29 มกราคม 2553

6. ขึ้นทะเบียน

ให้ดูประกาศภายหลัง

                       

สืบค้นข้อมูลการรับสมัคร และ Download ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

 

Ü ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

วิธีการดำเนินการ

Œ  ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน - Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบ การรับสมัคร ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
  ลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนและทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

Ž  เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

-        กรอกข้อมูลการสมัคร    และ

-        พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

 

เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

(ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552)
ผู้สมัครกรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึก และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

  ชำระเงิน

 

ผู้สมัครถือใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่กำหนด
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครว่าการสมัครสำเร็จหรือไม่ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
นับจากวันที่ผู้สมัครไปชำระเงิน 3 วันทำการ
  พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

 

ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผู้สมัครที่ได้ทำการสมัครแล้ว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครหรือยกเลิกการสมัครเดิม
สามารถกระทำได้โดยทำการยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมแล้วสมัครใหม่
กรณีที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

ให้แจ้งงานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา โทร. 0 2913 2500 – 24 ต่อ 1626 หรือ 1627

 

Üสาขาวิชาที่เปิดรับ                                                           

คณะ/วุฒิที่ได้รับ/สาขาวิชา

จำนวน
รับ

วิชาที่จะใช้พิจารณา

วุฒิผู้สมัคร

GAT

PAT

85

71

72

73

 1. 1.   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 

         
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

20

x

x

x

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 

 

 

 

 

 

การจัดการอุตสาหกรรม (IM)

 

 

 

 

 

 

    – แขนงวิชาการจัดการผลิต 

10

x

-

x

x

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต
    – แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ

10

x

x

-

-

 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TA)

 

 

 

 

 

 

    – แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

40

x

-

x

x

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต
    – แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

40

x

-

x

x

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 

 

 

 

 

 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH)

25

x

-

-

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CA)

40

x

x

x

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ
 1. 2.   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 

 

 

 

 

 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)

60

x

x

x

x

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD)

60

x

x

x

x

 

หมายเหตุ                    x    คือ วิชาที่ใช้ในการพิจารณา

 

Ü การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 3 อันดับ โดยเลือกสมัครกี่อันดับก็ได้ และเลือกสมัครสาขาวิชาใดก่อนก็ได้ จากสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ให้สาขาวิชาซ้ำกัน

 

Ü วิธีการคัดเลือก

 

วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาตามลำดับคะแนนของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผลคะแนนการสอบตามที่สาขาวิชากำหนดดังนี้

1. ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)

2. ผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)

ที่มีการทดสอบครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2552 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2552 ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 2552

 

Ü คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

                          ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Ü คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 4. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 5. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Ü ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท

 

 

 

Ü การสอบสัมภาษณ์และการส่งผลการตรวจสุขภาพ

              ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน แต่มีการพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน และต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจสุขภาพ เวลา 08.30 – 09.00 น.

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในการสอบสัมภาษณ์ คือ

 1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
 2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 3. หลักฐานการศึกษา  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 4. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT  ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด

5.     ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ  ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์   ผลการเอกซเรย์ปอด

        ฟิล์มใหญ่ ผลการตรวจสารเสพติดยาบ้าและ AMPHETAMINE 

 

        หมายเหตุ   เอกสารในข้อ 2 – 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์

 

Ü เกณฑ์การพิจารณาสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้

เกณฑ์การพิจารณาสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก

 1. ผลรวมคะแนนทุกวิชาตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชาที่สมัคร และจะพิจารณาตามลำดับคะแนนของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา โดยพิจารณาจากผลคะแนนสอบดังนี้

1.1 ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)

1.2 ผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)

   ที่มีการทดสอบครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2552 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2552 ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 2552

2.  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทาง

     การศึกษาของผู้สมัครตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา

 

Ü คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งมีกำหนดเวลาเรียนตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

 

Ü การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดงด้วย 

 1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา  พร้อมสำเนา 2 ฉบับ คือ Transcript/ใบระเบียนการศึกษา และหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา/ใบสุทธิ
 2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่ พร้อมสำเนา 3 ฉบับ (กรณีที่เป็นทะเบียนบ้านระบบใหม่ ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาหน้าที่มีเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อนักศึกษา)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลพร้อมสำเนา 2 ฉบับ (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลของนักศึกษาไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

5.  รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  (เป็นรูปถ่ายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) รูปสี หรือ ขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซ.ม.) จำนวน 5 รูป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง จำนวน 1 ฉบับ

ดูข้อมูลทั่วไป       ดูข้อมูลหลักสูตรการศึกษา              เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์


Comments are closed