โครงการความร่วมมือผลิตทันตาภิบาล พระบรมราชนก

By , เมษายน 16, 2011

  

จังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส

โครงการความร่วมมือผลิตทันตาภิบาลเพื่อแก้ปัญหาอนามัยช่องปากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

[สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส]

จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2554

กำหนดการเรียนเดือน พฤศจิกายน 2554

มีทุนสนับสนุนการศึกษา 35,900 บาท:คน:ปี

รายละเอียดอื่น ๆ ๆ  รอติดตามข่าวหน้า 

http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

By , เมษายน 16, 2011

โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค
พิเศษ ปีการศึกษา 2554 จำนวนจำกัด โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลที5สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
2.2 สัญชาติไทย
2.3 เป็นผู้ที5มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) และPAT
ได้แก่วิชา PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)หรือ เป็นผู้ที5มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และผลการสอบ A-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (กรณีไม่มีคะแนน GAT,PAT)
2.4 เป็นผู้ที5ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที5สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที5ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที5ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่  9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.30 น4.2

สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที5 29 เมษายน 2554 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรา)

โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ\เข้าสอบสัมภาษณ์จาก หลักฐานเอกสารการสมัคร GPAX, GPA ของกลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ) ผลการสอบ O-NET (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์) GAT(ความถนัดทั่ว ไป) และPAT PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)หรือ ผลการสอบ O-NET และ A-NET ( ภาษาต่างประเทศ 2 คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ 2)
(กรณีไม่มีคะแนน GAT,PAT)

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.flas.ku.ac.th/newflas/news/file_data/nisit/3_180311.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://www.flas.ku.ac.th/newflas/

credit :: unigang

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บางมด รอบที่4

By , เมษายน 16, 2011

 

- เกณฑ์การรับนักศึกษา
 

- จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม 2554
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี

- กำหนดการ

-รับสมัคร 4-17 เมษายน 2554
- Link ระบบรับสมัครระดับม.6
- Link ระบบรับสมัครระดับปวช.

credit::unigang

รับตรง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ม.บูรพา

By , เมษายน 16, 2011

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิต เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดดังแนบ

ระเบียบการ  http://service.buu.ac.th/01985.pdf

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ๖ ห้อง ๖๑๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐-๒๓๗๐ รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.นเรศวร 2554

By , เมษายน 16, 2011

รายละเอียดทั้งหมด  http://archmis.arch.nu.ac.th/information_news/news/data/anno18032011853.pdf

รับตรงพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล ม. ศิลปากร

By , เมษายน 16, 2011

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 30 คน

 รับสมัคร   28 มีนาคม – 22 เมษายน 2554

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

การสอบข้อเขียน
1 รายงานตัวเข้าสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมพร้อมทั้งส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกายเวลา 07.30 – 08.45 น.
2 สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เวลา 09.00 – 10.00 น. (ระยะเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง)
3 ผู้ที่จะผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จะต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เวลา 12.00 น.
การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
1 ผู้ที่สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมผ่าน รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ เวลา 13.00 – 14.00 น.
2 เข้าสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ โดยประมาณการดังนี้
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 36,350.- บาท
ภาคการศึกษาปลาย 28,050.- บาท
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 32,350.- บาท
ภาคการศึกษาปลาย 31,150.- บาท
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 31,550.- บาท
ภาคการศึกษาปลาย 27,550.- บาท
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 25,150.- บาท
ภาคการศึกษาปลาย 21,950.- บาท

รายละเอียดทั้งหมด    http://202.28.75.249/engineering7/pdf_g1/ME_SP3.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://202.28.75.249/engineering7/

credit:: unigang

รับตรง เพิ่มเติม ม.ราชภัฎสวนดุสิต

By , เมษายน 16, 2011

แผนรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 รอบรับตรง(สอบคัดเลือก)
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
ในมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 50
รัฐศาสตร์ 40
คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 30
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
 - แขนงธุรกิจการบิน 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
รวมในมหาวิทยาลัย 240
ศูนย์การเรียน (ซอยรางน้ำ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
รวมศูนย์รางน้ำ 60
ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
คณะครุศาสตร์ (โครงการพัฒนาครูต้นแบบ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 40
โรงเรียนการเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 50
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 30
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแลบริการ  
- แขนงธุรกิจการโรงแรม 30
รวมศูนย์สุพรรณบุรี 250
รวมทั้งสิ้น 550
 
หลักเกณฑ์การสมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
2. เป็นผู้ที่มีคะแนน O-NET, GAT, PAT ตามหลักเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ตรวจสอบรายละเอียดทาง www.dusit.ac.th)
3. สำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
4. สาขาธุรกิจการบินต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากและพร้อมอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (สุพรรณบุรี) ตลอดระยะเวลาศึกษา

รายละเอียดทั้งหมด  http://regis.dusit.ac.th/regis53/page54/entrance.php

credit :: Unigang

ทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2554

By , มีนาคม 4, 2011

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี  ได้แก่

  Read more »

รับตรง มหาวิทยาลัยสยาม ( มีทุน )

By , มีนาคม 4, 2011

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2554

คณะพยาบาลต้องสอบตรง   คณะเภสัชเปิดรับเฉพาะแอดมิชชั่นอย่างเดียวจ้า

รายละเอียด  http://admission.siam.edu/download/admission54.pdf

ทุนการศึกษา ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียด   http://admission.siam.edu/download/lond1-54.pdf

รวม 100 ทุน รับสมัคร  ถึงวันที่ 17 มีนาคม

เว็บไซต์หลัก  http://admission.siam.edu/
 

credit :: unigang.com

รับตรง โครงการเพชรศิลป์ ม.ทักษิณ

By , มีนาคม 4, 2011

การรับนิสิตโครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2คุณสมบัติของผู้สมัคร

Read more »

รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ปราจีน

By , มีนาคม 4, 2011

รับสมัคร 2 หลักสูตร

1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (AgroindustryTechnology and Management ; ATM)
หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการวิเคราะห์ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การบริหารบุคลากร การเงิน หลักการตลาด เป็นต้น

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (AgroindustryProduct Development ; APD)หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบวิเคราะห์อาหารการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อลดต้นทุนของสินค้า เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

สมัครทางไปรษณี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2554( ประกาศผ่านทางหน้าเว็บวันที่  3   ปิดรับวันที่ 4 ซะงั้น อะ )
สมัครด้วยตนเอง  สมัครด้วยตนเอง   วันที่  1-13 มีนาคม  2554

credit:: unigang.com

รับตรง ม.บูรพา 2554 รอบที่ 3 !!!

By , กุมภาพันธ์ 20, 2011

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554กำหนดให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (ภาคปกติ)มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3)

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2554

รายละเอียดทั้งหมด  http://service.buu.ac.th/rubtrong3.pdf

credit :: unigang.com

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2

By , กุมภาพันธ์ 20, 2011

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับตรงรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ 12 พ.ค. 54  พร้อมสอบสัมภาษณ์หลังการสมัครและสามารถรู้ผลสอบได้ทันที(ในกรณีที่มาสมัครที่สำนักงาน)   โดยสาขาที่เปิดรับมีสองหลักสูตรคือ

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้แก่สาขา Airline Business(ธุรกิจการบิน), Restaurant and Lodging Business (ธุรกิจภัตตาตารและที่พัก), Tourism Industry (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) และ 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่สาขา International Business (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) , Hospitality and Tourism Management (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น2 สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ณ เวลาทำการ 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือ กรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซด์ www.ssruic.com  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-160-1200 , 02-160-1194

credit :: unigang.com

รับตรง โครงการพิเศษ ภาษาจีนธุรกิจ ม.ขอนแก่น

By , กุมภาพันธ์ 20, 2011

 

เด็กซิ่วสามารถสมัครได้นะครับ
ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนก็สมัครได้
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554  
วิธีการสมัครและการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจเอกสารประกอบการสมัคร  

 

credit :: unigang.com

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสาขาวิชาใหม่

By , กุมภาพันธ์ 20, 2011

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสาขาวิชาใหม่คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และกำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2554


 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ กระบวนทัศน์ และทักษะด้านการปกครองท้องถิ่น สามารถคิดวิเคราะห์และนำองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเมือง เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

Bachelor of Public Administration (Local Government)

ปรัชญา

ปัญญาก้าวล้ำ คุณธรรมนำใจ พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ

2. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

3. ผลิตบัณฑิตผู้มีจิตสำนึกพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม   Download

รับตรง    http://www.rg.ssru.ac.th

credit:: unigang.com